تحریر ترکه

تعریف ترکه(همه چیز در مورد تحریر ترکه)
درابتدا باید بدانیم که ترکه یا ماترک دارایی است که فرد پس از فوت ازخود به جای می گذارد
تحریر ترکه چیست؟
تحریر در لغت یعنی نوشتن و ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی در این باره مقرر می دارد که:
” مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است”که دراین حالت تمام اموال منقول و غیر منقول و تمام دارایی های متوفی و حتی شامل بدهی ها و مطالباتش نیز می شود . در واقع اموال متوفی لیست می شود .تحریر ترکه مانند اخذ گواهی انحصاروراثت الزامی نیست چرا که معمولا خود ورثه یا فردی که وصی (سفارش شده )متوفی است معمولا ترکه را مدیریت می نمایند . اما اگر وراث متوفی درخصوص قبول یا رد ترکه توافق نداشته باشند و به اختلاف برسند وبیم مشکلاتی در اینده وجود داشته باشد بهترین راهکار قانونی تحریر ترکه است و پس از انجام تحریر ترکه دیگر نیازی به مهروموم اموال نیست لذا درخواست مهروموم اموال بعد ازانجام تحریر ترکه قابل پذیرش نیست.
در چه مواردی تحریر ترکه الزامی است ؟
قبلا گفتیم تحریر ترکه الزامی نیست اما قانونگذار محترم درمواردی این امر را اجباری نموده است
*اگر در بین وراث فرد غایب یا محجوری وجود داشته باشدامین یا قیم وظیفه دارد درخواست تحریرترکه کند.

*چنانچه وراث متوفی برای قبول یا رد ترکه توافق نکنند و اختلاف داشته باشند .

*اگر متوفی تابعیت کشور خارجی داشته باشد انجام تحریر ترکه الزامی است .
چه مدارکی برای تحریر ترکه لازم است ؟
مدارکی که برای درخواست تحریر ترکه لازم است شامل
گواهی فوت متوفی
گواهی انحصار وراثت
صورت و لیست اموال و دارایی های متوفی که پس از ارسال دادخواست تحریر ترکه کارشناسی برای صورت برداری و لیست اموال و تمام دارایی های متوفی انتخاب میشود که کارشناس منتخب صورت و لیستی از اموال ارئه می دهد که شامل توصیف اموال منقول با تعیین قیمت روز ان
تعیین وصف و وزن و عیار نقره و طلا و سایر فلزات گران بها
نوع و میزان نقدینگی
نوع اوراق بهادار با ذکر قیمت ان
اسناد موجود متوفی با ذکر مشخصه های هریک
و لیستی از اموال غیر منقول موجود متوفی
چه کسانی حق درخواست تحریر ترکه را دارند ؟
طبق قانون ایران ،افرادی که می توانند درخواست تحریر ترکه را داشته باشند مشخص شده اندو این افراد طبق ماده ۲۰۷ قانون امورامورحسبی مشخص شده اند که مقرر می دارد:
 “درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی انهاووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود “پس نتیجتا بر خلاف مهروموم ترکه در تحریر ترکه طلبکاران امکان درخواست ندارند .
نکته:درمورد ترکه متوفی خارجی ، ذینفع یا کنسول دولت متبوع و درمورد متوفی بدون وارث ذینفع یا دادستان یا مدیرترکه میتوانند درخواست تحریر ترکه کنند که مواد ۳۳۸ و ۳۲۷و۳۲۸ قانون امور حسبی به این دو مورد تصریح دارند
تحریر ترکه در صلاحیت کدام دادگاه است؟
پس از تهیه مدارک درخواست تحریر ترکه قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف اخرین اقامتگاه متوفی می باشد واگرمتوفی در ایران اقامتگاهی نداشته باشد یا اخرین اقامتگاه او مشخص نباشد ، رسیدگی به دادخواست تحریر ترکه درصلاحیت شورایی است که اخرین محل سکونت متوفی درایران ،دران حوزه بوده است حتی اگر اموال یا وراث متوفی در حوزه دادگاه دیگری باشند .
ایا امکان انجام همزمان مهروموم ترکه و تحریر ترکه امکان پذیر است؟
وفق ماده ۱۹۲ قانون امور حسبی بعد از انجام تحریر ترکه دیگر درخواست مهروموم پذیرفته نمی شود و اگر در حین انجام تحریر ترکه درخواست مهروموم شود فقط نسبت به ان مقداری که تحریر نشده ،مهروموم قابل انجام است.لذاهمزمان امکان تحریر ومهروموم نیست و چنانچه تحریر صورت نگرفته باشد امکان مهروموم فراهم است.
وکیل تحریر و مهروموم ترکه چه اقداماتی انجام می دهد ؟
حال که با مفهوم دو واژه مهروموم و تحریر ترکه اشنا شدیم باید گفت با توجه به پیچیدگی های قوانین مربوط به ارث وروند دادرسی و عدم اشنایی با قوانین و از طرفی دغدغه های زندگی و مسائل روزمره باعث می شود افراد کمتر به دنبال پیگیری این موارد باشند و درنتیجه حقوق قانونی بسیاری از افراد مورد تضییع واقع می شود هنگامی که وکیل متخصص درامور مهروموم و تحریر ترکه وکالت شما را به عهده می گیرد دیگر نیازی به حضور موکل برای هیچ یک از مراحل دادرسی نیست و وکیل تمام مراحل لازمه برای پرونده را انجام داده و در جلسات با ارائه ادله اثباتی پرونده رابه سرانجام می رسانده و بهترین راه را برای دفاع از حقوق موکل انتخاب مینمایدوبا استفاده از ابزار درست کارشمارا سرعت می بخشد.
نکته :اگر قصد مهروموم ترکه را داشته باشید دیگر نیازی به ارائه دادخواست تحریر ترکه ندارید .لذا حتما قبل اقدام به کلیه کارهای مربوط به انحصار وراثت و تحریر یا حسب مورد مهروموم ترکه با یک وکیل مشورت کنید تا درکوتاهترین زمان و به درست ترین شکل به نتیجه مطلوب برسید.(گروه ندای حق)