تقسیم ترکه (ماترک)چیست؟
ترکه در لغت به معنای اموالی است که فرد پس از فوت ازخود به جای می گذارد.البته لازم به ذکر است که بدهی ها و دیون متوفی ربطی به ورثه ندارد و از اموال به جا مانده از خود ماترک متوفی پرداخت می شود
بعد از فوت فرد ابتدا باید دیون و بدهی های وی پرداخت شود و بعد از پرداخت بدهی متوفی انچه به جای می ماند ترکه خالص است که ورثه طبق قانون می توانند بین خود تقسیم کنند.چراکه ترکه درابتدا یک مال مشاعی است.اگر برسرجزئیات و کلیات و نحوه تقسیم اموال بین ورثه اختلافی نباشد تقسیم ترکه کار راحت تری است و به اسانی صورت میگیرد .اما اگر بین وراث اختلافی پیش اید در این حالت بحث دادخواست تقسیم ترکه مطرح می شود .
مدارک مورد نیاز برای تقسیم ترکه
در حالت کلی مدارک مورد نیاز برای دادخواست تقسیم ترکه مدارک مورد نیاز عبارت است از:
*دادخواست تقسیم ترکه و درج مشخصات فرد متقاضی تقسیم در دادخواست
*گواهی انحصار وراثت اخذ شده از شورای حل اختلاف *
*اسناد و مالکیت اموال مربوط به متوفی
*تحریر ترکه و مهروموم ترکه (حسب مورد)
*مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی خواهان که البته بسته به نوع موضوع و شرایط پرونده در دادگاه احتمال دارد مدارک دیگری نیز لازم شود.
نحوه تقسیم ترکه (تقسیم ارث)طبق قانون جدید۱۴۰۲
درمورد اقدامات مربوط به ترکه ازجمله مهروموم و تحریر ترکه وتصفیه ترکه صحبت کردیم.درمورد تقسیم ترکه بایدگفت پس از طی مراحل گفته شده ورثه می توانند باقی اموال را بین خود تقسیم کنند .اگر بین ورثه اختلافی نباشد میتوانند بدون مراجعه به دادگاه و با توافق ان را انجام دهند اما اگراختلاف پیش اید و یا توافق نداشته باشند هریک ازورثه می تواند درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر وراث بخواهد تقسیم ترکه مال از حالت مشاعی خارج میکند و بین ورثه به نسبت سهمشان تقسیم می شود .لذا درحالت عدم تراضی ورثه،هریک از وراث می توانند برای تقسیم ترکه اقدام کنند لازم به ذکر است اگر دربین ورثه فرد محجور یا غایب یا جنین باشد ولی و وصی و قیم و امین به عنوان نماینده قانونی می توانند تقاضای تقسیم کنند .حال اگر اموال قابل تقسیم باشد که انجام میگیرد اما گاهی ماترک از اموال غیرقابل تقسیم می باشد مثل یک باب منزل که در این حالت با طرح دادخواست دستور فروش از طریق دادگاه مال غیرقابل تقسیم فروخته شده و مبلغ ان بین ورثه به نسبت سهم الارث تقسیم می گردد.
چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند ؟
طبق ماده۳۰۰ و ۳۰۱ قانون امورحسبی افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند عبارتند از:
ورثه متوفی
نماینده قانونی ورثه مانند ولی ،قیم،امین
موصی له درصورتی که متوفی وصیت به جزء مشاع ازمال نموده باشد
فردی که از طرف متوفی وصی قرارداده شده باشد.
چه مرجعی برای رسیدگی به تقسیم ترکه صالح می باشد؟
مرجع صالح برای رسیدگی به امور تقسیم ترکه وفق ماده ۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهی است که اخرین اقامتگاه متوفی درمحل ان واقع شده است .
بهترین وکیل تقسیم ترکه درتهران
تقسیم ارث و یا تحریر ترکه و مهروموم ترکه و درکل قواعد و مقررات مربوط به ارث دارای پیچیدگی هایی است که هرکدام شرایط و قواعد مختص به خود را دارد .لذا وکیل انحصار وراثت و یا تقسیم ترکه فردی است که با اگاهی ازقوانین مربوط به امور حسبی و سایر قوانین مرتبط ،بهترین و سریع ترین راهکار را به شما ارائه می دهد .لذا توصیه می شود به منظور انجام مراحل قانونی و جلوگیری از اتلاف وقت، انجام کلیه امور مربوط به ارث را به یک وکیل متخصص در این زمینه واگذار کنید.همچنین در مورد هموطنانی که خارج از ایران زندگی می کنند و به دلیل سالها دوربودن از مسائل وقوانین ارث و همچنین به علت هزینه و بعد مسافت امکان پیگیری مداوم این موضوعات را درایران را ندارند . وکیل انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون اینکه نیازی به حضور موکل درهیچ مرحله ای درایران باشد انحصار وراثت و تقسیم ترکه را انجام و خدمات حقوقی تخصصی ارائه می دهد .در صورت تمایل و نیازبه وکیل انحصار وراثت از طریق واتساپ با کارشناس مجموعه در تماس باشید.