مرگ ، یک اتفاق غم انگیز و دشوار برای هر خانواده ای است. در این شرایط، دیگر افراد خانواده بار سنگین مسئولیت را بر دوش می کشد. در قانون ایران، حقوق ویژه ای برای بازماندگان و البته تحت شرایطی در نظر گرفته شده است. حال این سوال مطرح میشود که حقوق مادر بعد از فوت به چه کسانی می رسد 

حقوق مادر بعد از فوتش به چه کسانی می رسد ؟

حقوق مادر بعد از فوت به همسر و فرزند و یا پدرومادرش می رسد .البته همانطور که گفتیم تحت شرایطی این حقوق برقرار میگردد و همچنین بسته به این که مادری که فوت کرده مشمول قانون استخدام کشوری باشد یا مشمول قانون تامین اجتماعی ،تفاوت دارد که دراینجا هر دوحالت را بررسی میکنیم .

۱_مادر فوت شده تحت پوشش قانون استخدام کشوری باشد :وفق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری بعد از فوت مادر افرادی که از حقوق وی بهره مند می شوند عبارتند از:

*شوهر(دائمی)

*فرزندان 

*پدر ومادر مادر فوت شده 

*نوادگانی که پدر ومادرشان فوت شده و تحت کفالت بیمه شده  متوفی باشند 

۲_مادر فوت شده تحت پوشش قانون تامین اجتماعی باشد :که وفق ماده ۸۲ قانون فوق الذکر حقوق مادر بعد از فوتش به این بازماندگان می رسد

*شوهر (دائمی)

*فرزندان

*پدرو مادر مادر فوت شده 

سهم بازمانده از حقوق مادر بعد از فوت چقدر می باشد ؟

حال که دانستیم چه کسانی طبق قانون مستحق دریافت حقوق مادر بعد از فوتش می باشند حال لازم است است بدانیم میزان سهم ایشان از این حقوق چقدر است که باز مستلزم بررسی در دوحالت است که مادر فوت شده مشمول قانون استخدام کشوری باشد یا تامین اجتماعی 

۱-سهم وارث از حقوق مادر بعد از فوتش درصورتی که مشمول قانون استخدام کشوری باشد :وفق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری، مستمری مادری که فوت کرده به نسبت تساوی بین وراث تقسیم می شود ونکته اینکه اگر یکی از وراث فوت کرده یا شرایط دربافت مستمری اش به هر دلیلی قطع گردد دراین حالت مستمری ان فرد دیگر بین سایر وراث تقسیم نمیشود و درواقع به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ضبط خواهد شد ولذابه وراث نمی سد .

۲_سهم وارث از حقوق مادر بعد از فوتش درصورتی که مشمول قانون تامین اجتماعی باشد :طبق ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی میزان سهم ورثه از مستمری مادر فوت شده شامل ۵۰ درصد سهم شوهر ،۲۵ درصد سهم فرزندان ،وسهم هریک از پدرومادر فرد متوفی ۲۰ درصد از حقوق وی میباشد .اما نکته حائز اهمیت دراینجاست چنانچه مجموع  سهام  وارثین بیش از حقوق مستمری مادر فوت شده شود دراین حالت سهم هر وارث به نسبت کم میگردد و نکته دیگر اینکه اگر یکی از وارثین فوت کند یا شرایط استحقاق دریافت مستمری را از دست بدهد سهم ان فرد نیز بین سایر وراث تقسیم میگردد.

شرایط دریافت حقوق مادر فوت شده 

همانطور که گفتیم شرایط بهره مندی از حقوق مادر فوت شده شرایطی دارد که دراینجا به بررسی انواع ان می پردازیم:

*شرایط دریافت حقوق مستمری وقتی که مادر فوت شده تحت پوشش قانون استخدام کشوری باشد :

۱_شوهر در صورتی که ازکار افتاده بوده و تحت کفالت همسر خود بوده باشد حق استفاده از حقوق (مستمری) همسر خود را بعد از فوتش خواهد داشت .

۲-در مورد فرزند و نوادگان با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده دراین حالت اگر فرزند دختر باشد تاهرسنی به شرط نداشتن شغل و همسر و فرزند پسرتا سن ۲۰ سالگی و بعد ازان چنانچه مشغول تحصیل یا معلول وازکارافتاده باشد امکان استفاده ازحقوق مادرفوت شده را خواهد داشت .

۳-درمورد پدر ومادر متوفی پدر باید تحت تکفل بیمه شده (متوفی)  باشد و مادر نیز باید دارای شوهر نبوده وتحت تکفل بیمه شده متوفی باشد تا استحقاق دریافت مستمری را پیدا کند .

*شرایط دریافت حقوق مستمری وقتی که مادر فوت شده تحت پوشش قانون تامین اجتماعی باشد :

۱-شوهر باید خودش از سازمان مستمری دریافت نکند و  یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده باشد و یا تحت تکفل بوده ویا سن او بیش از ۶۰ سال باشدتا شرایط برخورداری از حقوق بیمه شده متوفی (همسر)را داشته باشد 

۲_درمورد فرزندان همان شرایط قانون استخدام کشوری رعایت می شود دختر تا هرسنی مشروط به نداشتن همسر و شغل و پسر تا سن ۲۰ بعد از ان در صورتی که مشغول تحصیل در دانشگاه یا معلول یا ازکارافتاده باشد حق دریافت مستمری را خواهد داشت 

۳_چنانچه مادر فوت شده دارای پدرومادر درقید حیات باشد برای استحقاق دریافت مستمری باید تحت تکفل بیمه شده باشند و خودشان ازسازمان مستمری نگیرند  و سن پدر و مادر از ۶۰ و۵۵ بیشتر باشد و یاازکارافتاده باشند که بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی می توانند مستمری دریافت کنند .

وکیل انحصار وراثت 

وقتی فردی فوت مینماید وراث وی برای اینکه امکان تصرف دراموال متوفی را داشته باشند باید نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام کنند .وقتی مساله انحصار وراثت مطرح میشود ممکن است وارثین اطاعات کافی دراین زمینه نداشته باشند.برای طی مسیر انحصار وراثت میتوانید از وکیل انحصار وراثت استفاده کنید. چون شما را همراهی می کند تا بتوانید سهم الارث خود را طبق قانون دریافت نمایید گروه حقوقی ندای حق درکلیه مراحل ارث و تقسیم ترکه شما را یاری میکند تا به سهولت و بدون نیاز به حضور درهیچ مرحله ای ،حقوق قانونی خود را دریافت نمایید.چنانچه نیاز به وکیل انحصاروراثت داشتید میتوانید درواتساپ با کارشناس مجموعه در ارتباط باشید .

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای