جرم جعل چیست؟
از دیگر جرائمی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده است جرم جعل است .جعل در لغت به معنای ساختگی ،تقلب و از خود ساختن و دگرگون کردن است و در واقع ایجاد هرچیزی برخلاف واقعیت و در جهت ضرر زدن به افراد به معنای جعل وتزویر است که ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به تعریف ومصادیق ان پرداخته است که عمده موارد عبارتند از

*ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
*خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو
* اثبات یا سیاه کردن یا تقویم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
*الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
*به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب
لذا مصادیق جرم جعل که ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به ان اشاره داشته حصری نبوده و می تواند هرنوع عمل دیگری در صورت تحقق سایر شرایط مصداق جرم جعل باشد . 
انواع جرم جعل چیست؟
انواع جرم جعل عبارتند از : مادی و معنوی و کلی و جزئی
جرم جعل در نوع مادی یعنی فرد جاعل با یک عمل فیزیکی و مادی تغییراتی در چیزی ایجاد می کند مثلا با تراش دادن یا خراش یا هرنوع عمل مادی باعث جعل می گردد .ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی ناظر به جعل مادی است.
درجرم جعل معنوی فرد جاعل عمل مادی و تغییری در سند ایجاد نمیکند بلکه مطلبی را در سندی به گونه ای غیر از حقیقت و به قصد لطمه زدن به اعتبار اشخاص منتسب به دیگران دران سند درج می کند که افراد را گمراه می کند که جعل معنوی نامیده میشود .ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به جعل مفادی یا معنوی است و این نوع جعل توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع می شود و افراد عادی نمی توانند مرتکب جعل معنوی یا مفادی شوند .
جعل کلی یعنی شخص کل یک سند یا نوشته ای را درست کند یا بسازد مثل جعل شناسنامه ،جعل گواهینامه رانندگی ،جعل مدرک تحصیلی جعل جزیی زمانی اتفاق می افتد که شخص بخشی از نوشته یا سندی را جعل کند مانند جعل در چک یا در مبلغ مندرج در متن قرارداد

ارکان جرم جعل
جرم جعل نیز مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر قانونی .مادی.روانی (معنوی)است
عنصر قانونی :
قانون مجازات اسلامی مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲به جرم جعل اختصاص یافته است .و مصادیق جرم جعل و مجازات برای انواع جعل دران بیان شده است .
عنصر مادی:عنصر مادی جرم جعل در واقع همان عمل فیزیکی دست بردن در سند و مدارک فرد می باشد .
عنصر معنوی:یعنی شخص قصد تقلب داشته باشد وعالما عامدا و به قصد ضرر زدن به دیگری مرتکب جعل شود .
مجازات جرم جعل
در جرم جعل ما با گستردگی انواع جرم و مجازات روبرو هستیم چرا که مجازات جرم جعل بر حسب اینکه جعل در سند عادی است یا رسمی و اینکه جاعل فرد عادی است یا اینکه مامور دولتی متفاوت می باشد .
*جرم جعل اگر در سند عادی صورت گیرد مجازات ان شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال است

*جرم جعل در سند رسمی حبس از شش ماه تا سه سال و سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات خواهد بود
*اگر جعل توسط کارمند دولتی صورت گیرد موجب انفصال دائم ازخدمات دولتی خواهد بود .
جرم استفاده از سند مجعول جرم جداگانه بوده و مستوجب مجازات مجزاست .و طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه فرد با علم به جعلی بودن سند عادی، از ان استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به ۳تا۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .و طبق ماده ۵۳۵ قانون مجازات چنانچه فرد با علم به جعلی بودن سند رسمی ،ازان استفاده کند به۶ ماه تا سه سال حبس ویا به ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
مرور زمان درجرم جعل سند عادی و رسمی
طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی اگر جرمی قابل گذشت باشد و شاکی در مهلت مقرر یکسال قانونی از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع از ان شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .با توجه به اصلاحات اخیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم جعل در اسناد عادی قابل گذشت می باشد .لذا مشمول مرور زمان یکساله ذکر شده است . 
اما جعل اسناد رسمی چون از جرائم غیرقابل گذشت است لذا مشمول مرور زمان نبوده و بعد از گذشت چندین سال نیز قابل پیگیری است .
مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول عادی و رسمی
با توجه به اینکه حداکثر مجازات برای استفاده از سند مجعول عادی ۲ سال حبس است و وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزء مجازات های درجه ۶ می باشد .لذا براساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تعقیب متهم از تاریخ تحقق جرم تا آخرین اقدامات تعقیبی مشمول مرور زمان ۵ ساله است و در صورت محکومیت متهم به تحمل مجازات مرور زمان اجرای مجازات نیز برای وی ۷ سال خواهد بود.و حداکثر مجازات برای استفاده از سند رسمی مجعول سه سال حبس است و وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزء مجازاتهای درجه ۵ می باشد .براساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی از تاریخ انجام جرم و یا آخرین اقدام تعقیبی متهم ۷ سال وطبق ماده ۱۰۷ ان ، مرور زمان عدم اجرای مجازات ۱۰ سال می باشد.
مراحل ونحوه شکایت جرم جعل
چنانچه فردی مدعی این باشد که سندی به ضرر او جعل شده است باید با در دست داشتن مدارک خود به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و همراه با مدارک و مستندات،شکایت خود را تنظیم و ثبت نماید.سپس پرونده به دادسرا ارسال میشود ودرخصوص جعل تحقیقات لازم در کلانتری صورت گرفته و پس از تکمیل تحقیقات ، بازپرس پرونده نسبت به اصالت یا جعلی بودن سند ارائه شده تصمیم گیری می نماید .وحسب مورد نسبت به صدور قرار مجرمیت (باتوجه به جعلی بودن)یا منع تعقیب(به علت فقدان دلیل )اقدام مینماید .و اگر نظر بازپرس پرونده با توجه به مستندات موجود ،مبنی بر مجرمیت باشد ضمن تفهیم اتهام و سپس صدور کیفرخواست و تایید دادستان ،پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می شود تا مجازات قانونی برای مجرم تعیین گند.

بهترین وکیل جعل سند درتهران
با توجه به حساسیت موضوع جعل اسناد و مصادیق فراوان ان ممکن است به دلیل عدم اشنایی با قوانین مربوطه و عدم شکایت به نحو درست ،در مسیر پرونده دچار چالش های زیادی شوید که در نهایت علی رغم شفافیت موضوع شما را دچار مشکل کند .وکیل جعل سند در تهران کسی است که ضمن اشنایی با قوانین کیفری و از لحاظ تجربه عملی میتواند با تشخیص صحیح و انتخاب راه درست پرونده را به نتیجه مطلوب و مناسب برساند . میتوانید کلیه امور شکایت خود را از بدو امر به یک وکیل متخصص کیفری بسپارید .درصورت تمایل و درخواست وکیل از گروه حقوقی وکلای ندای حق، از طریق واتساپ با کارشناس مجموعه درارتباط باشید.