طلاق با داشتن حق طلاق چیست؟
وکالت در طلاق یا حق طلاق به این معناست که مرد می تواند به همسر خود وکالت دهدکه ازجانب او در دادگاه حضور پیدا کرده و به عنوان وکیل مرد ازاو طلاق بگیرد.در واقع زن با داشتن وکالت در طلاق می تواند در هر زمان و تحت هرشرایطی خود را به هرنوع طلاقی که بخواهد مطلقه کند و زوجه (زن) میتواند مهریه خود را بگیرد یا ببخشد. و با داشتن وکالت در طلاق یا همان حق طلاق دیگر نیازی به حضور زوج نیست و زوجه نیز از طرف خودش میتواند حضور یابد و در صورت تمایل از طرف خودش نیز وکیل بگیردکه دراین صورت نیازی به حضور هیچکدام نمیباشد و وکیل تمام مراحل را انجام میدهد.لذا در صورت داشتن وکالتنامه حق طلاق ،داشتن وکیل الزامی است البته این به معنای دفاع از اقا نیست بلکه به جای ایشان،وکیل حضور دارند که اسناد را امضاءکنندولذا در مورد ذکر شده زن باید یک وکیل دادگستری انتخاب نماید.درصورتی که حق طلاق دارید و قصد اقدام دارید میتوانید این امر را به مجموعه حقوقی ندای حق بسپارید.نکته مهم اینکه دقت کنید که متن تنظیم شده وکالت در طلاق توسط دفترخانه، ،بسیار مهم است و اگر کامل نباشددر دادگاه به مشکل برمیخورید.

انواع وکالت در طلاق
وکالت در طلاق به دو صورت می باشد یکی به صورت شروط ضمن عقد ازدواج که در سند ازدواج درج شده است و دیگری از طریق تنظیم وکالت بلاعزل محضری که لازم است هر کدام را جداگانه بررسی کنیم .درنوع اول وفق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده حق طلاق اصولا با مرد است و زوجه در شرایط خاصی میتواند در صورت اثبات عسر وحرج که از مهمترین انها میتوان به خودداری از پرداخت نفقه_عقیم بودن مرد _ابتلاء به امراض روحی و جسمی _محکومیت به حبس و ……درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه کند .و در واقع زوجه باید بتواند به دادگاه ثابت کند که همسرش بر خلاف شروط ۱۲ گانه سند ازدواج عمل کرده است و در واقع در هنگام نوشتن سند ازدواج مرد میتواند این وکالت را به همسرش بدهد اما به نوعی مشروط است ودر صورت تحقق شروط ،زن وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود .که تشخیص تحقق این شروط برعهده دادگاه است .اما درنوع دوم وکالت در طلاق ،نوع وکالت محضری است که زوجین با مدارک شناسایی خود به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و با تنظیم یک وکالت محضری این اختیار را به زوجه میدهد .و دراین نوع وکالت که به نوعی مطلق و معمولا بدون قید و شرط است زوجه می تواند بدون اینکه دلیل قانونی برای طلاق داشته باشد در هر شرایطی از همسرش جدا شود.

نکات مهم برای وکالت محضری طلاق
۱_وکالت در طلاق بلاعزل باشد یعنی دارای تاریخ مشخصی نباشد که زوجه بتواند هر زمان ازان استفاده کند
۲_حق توکیل به غیر دران درج شده باشد که زوجه بتواند به یک وکیل پایه یک دادگستری جهت حضور دردادگاه وکالت دهد
۳_حق اسقاط تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی دران درج شده باشد که زوجه پس از دریافت رای بتواند قطعیت ان را گرفته و طلاق را در دفترخانه به ثبت برساند.
لذا کامل بودن متن وکالت در طلاق از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت کامل نبودن متن وکالت محضری در روند پرونده دچار مشل خواهد شد .

طلاق توافقی با وکالت در طلاق چه تفاوتی دارد ؟
در طلاق توافقی زن و مرد با توافق یکدیگر برای طلاق اقدام می کنند اما در وکالت در طلاق ،درواقع زوج به زوجه وکالت رسمی میدهد تا زوجه خودش امور و مراحل مربوط به طلاق را پیگیری کند و زوجه با دریافت این وکالتنامه می تواند وکیلی را از طرف همسر خود تعیین نموده و نسبت به طرح موضوع طلاق و ثبت ان اقدام نماید .

ایا در صورت داشتن وکالت در طلاق ،حضور وکیل دادگستری اجباری است ؟
در صورتی که زوجه بخواهد از وکالت در طلاق استفاده کند برای استفاده از این حق از طرف همسرش به وکیل دادگستری وکالت دهد اما خود زوجه میتواند شخصا حضور پیدا کند یا از طرف خود نیز به وکیل دادگستری وکالت دهد.

مهریه در صورت داشتن وکالت در طلاق
مهریه از حقوق شرعی و قانونی زوجه است و چنانچه زوجه وکالت در طلاق از همسرش داشته باشد مطالبه مهریه بستگی به حدود اختیارات متن وکالتنامه رسمی دارد .یعنی اگر زوج وکالت در طلاق را به شرط بخشیدن مهریه به زوجه نداده باشد و چنین شرطی قرار نداده باشد کماکان پرداخت مهریه بر عهده زوج است .و زوجه می تواند هرزمان بخواهد مهریه خود را مطالبه کند و در صورت داشتن وکالت در طلاق که زوج حضور ندارد زوجه باید در همه مراحل همراه وکیل دادگستری حضور داشته باشد که البته در صورت اخذ وکیل از طرف خودنیز نیازی به حضور هیچ یک از زوجین نمی باشد .واضح است سپردن پرونده به وکیل متخصص در این امر گذشته از این که حقوق مالی و غیر مالی شما را مدنظر قرار میدهد .از نگرانی و استرس شما در دادگاه نیز کم می کند .در صورت تمایل و اطمینان از کامل بودن متن وکالتنامه محضری می توانید با کارشناس مجموعه حقوقی ندای حق  در ارتباط باشید .

حضانت فرزند با داشتن وکالت در طلاق
طبق قانون، حضانت فرزند(چه پسر چه دختر) تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از ان تا ۹ سالگی (سن بلوغ) درمورد دختر و تا ۱۵ ساگی درمورد پسر(سن بلوغ) با پدر است اما در وکالت در طلاق حضانت فرزند دراین موارد با توجه به شرایط معمولا متفاوت است که یکی از والدین میتواند، در خصوص حضانت فرزند نیز به دیگری وکالت دهد به عنوان مثال حضانت دختر۷ ساله تا ۹ سالگی طبق قانون با پدر است اما زوج میتواند ضمن وکالت بلاعزل این اختیار را به طور کامل به زوجه واگذار نماید .البته در خصوص حضانت فرزند این وکالت تا زمان اتمام سن حضانت است وپس از ان فرزند خارج از مدار حضانت بوده خود تعیین میکند با کدام یک از والدین زندگی کند.

داشتن وکالت در طلاق چه فایده ای برای زن دارد ؟
از مزایای وکالت در طلاق برای خانم این است که چنانچه در زندگی مشترک دچار تنش و سختی باشد با اخذ وکالت در طلاق ، مراحل طولانی پروسه طلاق را طی نمی کند و از طرفی با داشتن وکالتنامه محضری نیازی به اثبات عدم اجرای شروط مندرج در عقدنامه (بندهای ۱۲ گانه )ندارد.

اگر حق طلاق با زن باشد مرد می تواند طلاق بگیرد؟
بله.چون حق طلاق با مرد است و هر زمان بخواهد می تواند برای جدایی اقدام کند و با دادن حق طلاق به زن این حق از مرد سلب نمی شود واگر زن وکالت در طلاق هم داشته باشد مرد نیز می تواند برای طلاق اقدام کند.