شرایط و مراحل درخواست طلاق غیابی از طرف زن

شرایط و مراحل درخواست طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی از طرف زن چیست؟

یکی دیگر از انواع طلاق ها درخواست طلاق غیابی از طرف زوجه است .یعنی زوج به مدت چندین سال (حداقل 3 سال ) غایب باشد و هیچ خبری از او در دسترس نباشد . از انجا که این نوع طلاق شرایط خاصی دارد که خانم می تواند به صورت غیابی برای طلاق اقدام کند .

اگر مایلید از وکیل پایه یک و مجرب طلاق در تهران خدمات تخصصی دریافت کنید، پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با شرایط و مراحل همکاری و دریافت مشاوره رایگان به صفحه وکیل طلاق مراجعه کنید.

طلاق غیابی در اصطلاح قضایی به این معنی است که یکی از زوجین در دادگاه حاضر نشده و یا وکیل معرفی ننموده و هیچ لایحه ای ارائه نداده باشد در واقع پس از اثبات شرایط در دادگاه رای طلاق به صورت غیابی صادر می شود.

جهت آشنایی با شرایط و مراحل طلاق با وکالت طلاق یا همان حق طلاق، به راهنمای جامع طلاق با داشتن حق طلاق مراجعه کنید.

کلا منظور از رای غیابی این است که خوانده پرونده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نفرستاده و درنهایت امکان دفاع پیدا نکرده ست که در این حالت رای به صورت غیابی صادر می شود اما طلاق غیابی از طرف زن چگونه است و چه شرایطی دارد؟ 

با توجه به اینکه طبق قانون ایران حق طلاق با مرد است لذا درخواست طلاق از طرف زن متفاوت است چرا که زن برای درخواست طلاق باید دلیل و مدرک به دادگاه ارائه دهد ازجمله اینکه به عنوان مثال مرد به مدت 4 سال تمام غایب یا مفقود الاثر باشد یا محکومیت کیفری داشته باشد و یا به مدت بیشتر از 6 ماه ازپرداخت نفقه خودداری کند و موارد دیگری که در شروط ضمن عقد امده است که درصورت اثبات این موارد و همچنین به گونه ای که مشقت و سختی زن در زندگی مشترک با مرد برای قاضی ثابت شود و اگر مرد حتی در دادگاه حاضر نشود ،زن میتواند به صورت یکطرفه و غیابی از همسرش جدا شود.

برای مطالعه راهنمای جامع معرفی دعاوی خانوادگی، به مقاله “انواع دعاوی خانواده چیست” مراجعه کنید.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن چیست؟

زوجه زمانی میتواند درخواست طلاق را از دادگاه داشته باشد که دلایل موجهی برای این موضوع به دادگاه ارائه دهد لذا شرایطی لازم است که به ذکر تعدادی ازانها میپردازیم :

1_درصورتی که زوج مدت طولانی (4 سال تمام )غایب باشد مانند اینکه سالها زندگی مشترک را رها نموده و به خارج ازکشور مهاجرت نموده باشد یا اینکه کلا زوجه از ایشان هیچگونه اطلاعی نداشته باشد که اگر زوج مجهول المکان باشد درصورت درخواست طلاق از طرف زن ،مراحل دادرسی نشر اگهی میگردد .

2_درصورتی که زوج به زوجه به مدت 6 ماه هیچگونه نفقه ای پرداخت نکند که زوجه باید برای مطالبه نفقه دادخواست داده و رای دریافت نماید که به عنوان دلیل برای درخواست طلاق به دادگاه ارائه نماید

3-چنانچه زوجه در طی زندگی مشترک به علت سوء رفتار زوج درعسر وحرج (سختی ) باشد ازجمله میتوان به ضرب وشتم زوجه یا اذیت وازار و توهین ،اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، اشتغال به شغل منافی شئونات خانوادگی ،محکومیت قطعی زوج به حبس به مدت 5 سال یا بیشتر ازان،،خیانت ،عقیم بودن یا مشکلات جسمی و روحی زوج وهرگونه سوءرفتاری که باعث مختل شدن جدی زندگی مشترک باشد البته مصادیق عسر وحرج حصری نیست و احراز ان بعد از ارائه دلایل با قاضی است که اگر ادله را از سمت زن بپذیرد و قاضی محترم دادگاه تشخیص دهدکه هرنوع رفتار یا اتفاقی زوجه را در تنگنا قرار داده واین سختی قابل تحمل نیست، بدون نیاز به حضور زوج ،حکم طلاق غیابی زن را صادر میکند

4_ گاهی ممکن است شوهر در ضمن عقد نکاح،درقسمت شروط ضمن عقد به زن وکالت برای طلاق داده باشد که در صورت تحقق بعضی امور یا حتی مطلق و در هر شرایطی(باتوجه به متن )بتواند از طرف همسر، خود را طلاق بدهد. در این حالت هم اگر شوهر در دادگاه حضور نیابد یا لایحه نفرستد یا ابلاغیه را شخصا دریافت نکرده باشد، حکم طلاق غیابی صادرخواهد شد و زوجه پس از انقضای مدت اعتراض به رای و قطعیت ان ،میتواند نسبت به ثبت ان در دفترخانه اقدام نماید .

مدارک لازم برای طلاق یکطرفه از سوی زن

مدارک لازم برای دادخواست طلاق غیابی از طرف زن سند ازدواج (که درصورت گم شدن یا غیر قابل دسترسی بودن میتواند رونوشت از دفترخانه تهیه کنند) و اصل شناسنامه و اصل کارت ملی زوجه است.

مراحل درخواست طلاق غیابی توسط زن

چنانچه ادامه زندگی مشترک برای زوجه توام با عسروحرج باشد ماده 1130قانون مدنی به زن اجازه داده است که اگر دوام زوجیت برایش باعث عسر وحرج است میتواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق نماید .حال برای این درخواست زوجه باید مراحلی را طی کند ازجمله اینکه زوجه باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت نام ثنا نموده و با ارائه اصل مدارک گفته شده دادخواست خود را مبنی بر تقاضای طلاق ثبت نماید و دلایل خود را نیز ضمیمه کند و درخصوص ادرس زوج حتی الامکان اگرهم دسترسی ندارد اخرین ادرس اقامتگاه قانونی را اعلام نماید و درنهایت دادگاه بررسی نموده و اگر هیچ ادرسی از زوج نباشد نشراگهی میشود .درجلسه رسیدگی، دادگاه دلایل زوجه را بررسی نموده و چنانچه نیاز به شهادت شهود و تحقیق محلی باشد انجام شده و درصورتی که غیبت زوج باعث بلاتکلیفی زوجه شده باشد دادگاه اقدام به صدور رای طلاق غیابی مینماید اما نکته حائز اهمیت این است که در قانون برای اجرای احکام غیابی نیاز به اخذ تامین است که تبصره ماده 306 قانون ایین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد.بنابراین درمرحله اجرای حکم طلاق غیابی ،زوجه باید تامینی مانند فیش حقوقی یا جواز کسب به دادگاه بسپارد در غیراینصورت حکم طلاق اجرا نمیشود .

مزایای داشتن وکیل درطلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی صرفا ازسمت زوجه مطرح نمیشود وامکان طرح دعوی طلاق غیابی از طرف زوج نیز وجود دارد اما با توجه به اینکه پرونده های طلاق غیابی ازطرف زن نیازمند اثبات دلایل محکمه پسند ومنطقی دردادگاه میباشد همواره این نوع طلاق ازپرونده های چالشی دردادگاه خانواده است بنابراین بهتراست از ابتدای طرح دادخواست و ارائه مستندات وکیل داشته باشید .وکیل طلاق غیابی از ابتدای شروع پرونده درکنارشما بوده و در تنظیم دادخواست طلاق و ثبت آن به شما کمک می‌کندوشما را همراهی می‌کند تا دلایل مناسب و موجه خود برای صدور حکم طلاق غیابی را به دادگاه ارائه دهید .برای دریافت مشاوره با کارشناس گروه حقوقی ندای حق در واتساپ درارتباط باشید.

مراحل طلاق غیابی در دوران عقد

تقاضای طلاق غیابی دردوران عقد با درخواست طلاق غیابی بعد از شروع زندگی مشترک تفاوتی ندارد صرفا درنحوه تعلق حقوق مالی به زوجه این تفاوت وجود دارد یعنی اگر زوجه باکره باشد ازحقوق مالی همان نصف مهریه مندرج درسند ازدواج و همچنین نفقه شامل حال زوجه میشود .اما درمورد اجرت المثل که شامل تمام کارهایی است که زوجه در طی زندگی مشترک در منزل همسرخودانجام میدهدلذاقبل شروع زندگی مشترک ،اجرت المثل در دوران عقد ونامزدی به زوجه تعلق نمیگیرد.

عده زن در طلاق غیابی

عده یعنی اینکه بعد از منحل شدن و اتمام رابطه زوجیت ،زن تا مدت زمان مشخصی نمیتواند با فرد دیگری ازدواج کند که این ایام عده نامیده میشود وزن در طی ان مدت حق ازدواج مجدد ندارد .وفق قانون مدنی مدت زمان عده طلاق سه ماه است که درحکم دادگاه نیز قید میشود .ممکن است که عده طلاق در شرایط مختلف متفاوت باشد مثلا اگر زن باردار باشد مدت عده تا زمان زایمان است .دردو مورد هم زن عده ندارد موردی که زن یائسه باشد و مورد دیگر زمانی که بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد .

تکلیف مهریه در طلاق غیابی

مهریه به عنوان یک دین برذمه زوج میباشد ودرهرحال زوجه درهرزمان امکان مطالبه ان را دارد و درطلاق غیابی ازطرف مرد باشد وی مکلف به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه ،نفقه،اجرت المثل،و…خواهد بود و غیبت زوجه تکلیف مرد را ساقط نمیکند ودرمورد حقوق مالی زوجه درطلاق غیابی ازجمله مهریه نیزساقط نمیشود اما با توجه به دلایل اثباتی ارائه شده توسط زوجه ،شرایط مختلفی وجود دارد ولی قاعدع کلی این است که درطلاق غیابی از طرف زوجه نیز مهریه به وی تعلق میگیرد.درواقع درخواست طلاق از طرف زن ودرعین حال مطالبه مهریه در صورتی امکان پذیر است که زن دلایل محکمه پسند و قانونی خود برای طلاق خود را به دادگاه اثبات نماید.