مهروموم ترکهمهروموم ترکه چیست؟
مهروموم اولین اقدامی است که به منظور از بین نرفتن احتمالی اموال متوفی و جلوگیری از تضییع حقوق وراث وسایرین انجام می شود مثلا فرض کنید بعضی از ورثه مقیم خارج از کشورند ویا مجهول المکان هستند.در واقع بامهروموم ترکه، ورثه از هرگونه اقدام برای فروش یا استفاده و تغییر و …..تا وقت تعیین تکلیف اموال متوفی محروم می شوند .چرا که اموال در مکان مناسبی قرارداده می شود و توسط عضو شورا صورتجلسه می گردد.در مورد اموال غیر منقول یا اموالی که قابل مهروموم نیست نیزدر صورتجلسه درج می گردد .چرا که در مهروموم ریز صورت اموال ثبت می شود .
چه کسانی حق درخواست مهروموم ترکه را دارند ؟
کسانی که طبق ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی حق درخواست مهروموم ترکه را دارند عبارتند از :

هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی انها

موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع ازمال شده باشد (موصی له به فردی گفته می شود که متوفی به موجب وصیت بخشی از اموال خود رابرای پس از فوت به او تملیک کرده باشد).

طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد .پس در مهروموم تحت شرایطی برخلاف تحریر ترکه، طلبکاران نیز امکان درخواست مهرومو م ترکه را دارند.

کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معرفی شده باشد.

مهروموم ترکه در صلاحیت کدام دادگاه است ؟
شورای حل اختلاف اخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی به این درخواست است و اگر متوفی درایران اقامتگاهی نداشته باشدشورای حل اختلاف اخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است و اگر این دو حالت هم نباشد شورای حل اختلافی که ترکه دران حوزه قراردارد ،صلاحیت رسیدگی به این درخواست  را خواهد داشت
در چه شرایطی مهروموم انجام می شود ؟
وفق قانون امور حسبی، دراین موارد اقدام به مهروموم ترکه می شود:
وقتی متوفی درخانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال ان فوت شده و کسی هم برای محافظت اموال او نباشد .

چنانچه اموال دولتی یا عمومی پیش متوفی امانت بوده باشد .
چنانچه بین ورثه ،محجوری باشد که ولی یا قیم یا وصی نداشته باشد (که پس از مهروموم مراتب به دادستان جهت تعیین قیم اطلاع داده می شود )

چنانچه یکی از ورثه غایب باشد و نماینده ای هم بر اداره اموال خود نداشته باشد که پس از مهروموم ترکه ، مراتب به دادستان جهت تعیین امین اطلاع داده می شود .

مدارک مورد نیاز مهروموم ترکه چیست؟

اشخاصی که حق این درخواست را دارند وطبق ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی مشخص شده اندجهت این امر باید مدارک ذیل را ارائه نمایند.

*کارت ملی و شناسنامه و گواهی فوت متوفی

*طلبکار متوفی با ارائه مستندات مطالبه خود از قبیل چک ،سفته،یا هرسند عادی و رسمی دیگر

*اگر وصیتی به نفع فردی شده ارائه وصیت نامه و مدارک شناسایی موصی له

*درصورت امکان ارائه گواهی انحصار وراثت

*ارائه مدارکی که حاکی از رابطه نسبی بین شخص و متوفی باشد

گروه ندای حق