همه چیز درمورد چک صیادی

همه چیز درمورد چک صیادی

چک صیادی چیست ؟

چک صیادی، نوع جدیدی از چک می باشد که تحت نظارت مستقیم سامانه صیادی و بانک مرکزی است. ویژگی اصلی این نوع چک این است که از امنیت بالا و ضمانت اجرایی بیشتری از چک های قدیمی برخودار است و هدف اصلی چک صیادی کاهش آمار چک برگشتی و جلوگیری از صدور چک بلامحل افراد می باشد.البته چک همیشه برای افراد در میان دیگر اسناد تجاری از اعتبار بیشتری برخوردار بوده وهست .اگر میخواهید با قواتین مرتبط با چک صیادی اشنا شوید دراین مقاله با ما همراه باشید.

نحوه ثبت چک صیادی     

برای ثبت چک صیادی، شما باید به بانک یا موسسه‌ای که چک را صادر می‌کنید، مراجعه کنید. مراحلی که باید برای ثبت چک صیادی انجام بدهید  شامل موارد زیر است:

در مرحله اول:  باید به بانک یا موسسه مالی که در آن حساب‌ دارد، مراجعه کنید و درخواست چک صیادی کنید پس از دریافت چک صیادی اطمینان حاصل کنید که مشخصات چک صحیح و کامل باشند.

مرحله دوم: پس از دریافت چک صیادی برای استفاده از چک باید در داخل چک مبلغ به عدد و حروف، تاریخ و امضاء را تکمیل کنید.

مرحله سوم: باید وارد سامانه صیادی شوید ( از طریق سایت بانک یا اپلیکیشن بانک) و مشخصات چک را در سامانه وارد کنید.

مرحله چهارم: احراز هویت باید انجام شود.

مرحله پنجم: چنانچه تمامی اطلاعات شما به درستی ثبت شده باشد چک شما با موفقیت ثبت شده است.

توجه داشته باشید که ممکن است مراحل مختلف بر اساس قوانین و رویه‌های هر بانک یا موسسه مالی متغیر باشد. بنابراین، بهتر است با بانک خود تماس بگیرید و از جزئیات دقیق مراحل ثبت چک صیادی در آن بانک مطلع شوید.

ویژگی های چک صیادی چیست؟

چک صیادی یک فناوری در صنعت بانکداری است که فرآیند تدوین و پردازش چک‌ها را اتوماتیک کرده و نیاز به حضور فیزیکی چک‌ها در مراکز پردازش را کاهش می‌دهد. ویژگی‌های اصلی چک صیادی عبارتند از:

    تصویرگرفتی چک:

در سیستم چک صیادی، از تکنولوژی تصویرگرفتی برای ثبت تصاویر چک‌ها استفاده می‌شود. به جای اینکه چک‌ها فیزیکی به بانک‌ها ارسال شوند، تصویر آنها گرفته می‌شود و اطلاعات مورد نیاز از تصویر برای پردازش استفاده می‌شود.

    پیشرفته و امنیت بالا:

سیستم چک صیادی دارای امکانات امنیتی پیشرفته است که به تصویرگرفتن و پردازش ایمن چک‌ها کمک می‌کند. این امکانات شامل امضای دیجیتال، رمزگذاری، و کنترل‌های دسترسی مختلف می‌شوند.

    کاهش زمان پردازش:

با استفاده از سیستم چک صیادی، زمان لازم برای پردازش چک‌ها به شدت کاهش می‌یابد. این سرعت بالا در پردازش چک‌ها به بانک‌ها و موسسات مالی این امکان را می‌دهد که به سرعت و به صورت ایمن تراکنش‌ها را انجام دهند.

    قابلیت تصحیح :

سیستم چک صیادی دارای قابلیت‌های تصحیح  است که به اصلاح اشکالات چک و جلوگیری از وقوع خطاها کمک می‌کند. این ویژگی باعث افزایش دقت و کارایی در پردازش چک‌ها می‌شود.

    ارتباط الکترونیکی:

سیستم چک صیادی به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق ارتباطات الکترونیکی با یکدیگر اطلاعات مورد نیاز برای پردازش چک‌ها را به سرعت و به صورت امن به اشتراک بگذارند.

با استفاده از این ویژگی‌ها، سیستم چک صیادی به بانک‌ها و موسسات مالی این امکان را می‌دهد که فرآیند پردازش چک‌ها را بهبود بخشند و کارایی و امنیت را افزایش دهند.

ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل وﺟﻪ چک صیادی

در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای چک صیادی در ﻧﻈﺮ گرﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن، اﯾﻦ اﺳﺖ که دارﻧﺪه چک صیادی می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل وﺟﻪ چک، درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ که:

  1. دارﻧﺪه چک ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ دادگاه ﺻﺎﻟﺢ درﺧﻮاﺳﺖ می کند که دادگاه ﺑﺮای وﺻﻮل وﺟﻪ چک و ﺣقﺎﻟﻮکاله وکیل، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪگی ﻗﻀﺎیی و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور حکم، اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺻﺎدر کند و وﺟﻪ چک را وﺻﻮل کند.
  2. ﺑﻨﺎﺑﺮ رای وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ۶۸۸ ، دادگاه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﻫﻤﺎن دادگاه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای اﺻﻞ دﻋﻮی اﺳﺖ؛ ﯾﻌنی دادگاه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺻﺎدرکننده چک ﯾﺎ دادگاه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع بانک ﻣﺤﺎلﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ دادگاه ﻣﺤﻞ ﺻﺪور چک.
  3. اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کسری ﻣﺒﻠﻎ چک و ﺣﻖاﻟﻮکاﻟﻪ وکیل ﺻﺎدر می ﺷﻮد.
  4. اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﺻﺎدر می ﺷﻮد
  5. در ﻣﻮاردی که چک ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺻﺎدرکننده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮدو ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور اﺳﺖ.
  6. ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل وﺟﻪ چک ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ که:

ـ در ﻣﺘﻦ چک، چک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ـ دﻟﯿﻞ ﺑﺮگشت ﺧﻮردن چک، دﺳﺘﻮر ﻋﺪم پرداﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

  1. ﺻﺎدرکننده چک ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف۱۰روز از اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﯿﻪ بپردازد ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻧﺪه را ﺟﻠﺐ کند ﯾﺎ ﻣﺎلی ﻣﻌﺮفی کند که اﺟﺮای حکم را ﻣﯿﺴﺮ کند. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای محکوﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎلی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ؛ ﯾﻌنی می ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال او، ﺟﻠﺐ او و ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوجی او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. اگر ﺻﺎدرکننده، چک را ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را در چک ﺟﻌلی ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ادﻋﺎی پرداﺧﺖ وﺟﻪ چک و ﻋﺪم ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺑﻄﺎل اﺟﺮاﺋﯿﻪ، اﻗﺎمه دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺻﺎدرکننده ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ؛ مگر آنکه ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیی ﻇﻦ ﻗﻮی پیدا کند ﯾﺎ از اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺿﺮر ﺟﺒﺮان ﻧﺎپذﯾﺮی وارد ﺷﻮد، که در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮایی ﺻﺎدر می ﺷﻮد.
  3. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎوی ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪگی می ﺷﻮد.
  4. در دو ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺪوت اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﻗﺮار ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮایی ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد:

ـ ادﻋﺎی ﺻﺎدرکننده چک ﺑﺮای اﺑﻄﺎل اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳمی ﺑﺎﺷﺪ.

ـ ﺻﺎدرکننده چک ﻣﺪعی ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن چک ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیی دﻻﯾﻞ او را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺪاﻧﺪ.

بهترین وکیل چک صیادی درتهران

 در یک جمع بندی کلی متوجه شدیم که براساس قانون جدید چک، تقاضای صدور اجراییه، دعوی محسوب نمیشود که نیازمند تعیین وقت رسیدگی باشد . بنابراین صادر کردن قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش از درخواست اجراییه و یا حین آن، امکان پذیر نمی باشد.چراکه بدون نیاز به این اقدامات اجراییه صادر میشود .توجه داشته باشید که تخصص و تجربه وکیل در حوزه چک صیادی، مهمترین عامل برای انتخاب وکیل مناسب است. وکیل چک با اگاهی از قوانین مربوط به چک میتواند شما را در رسیدن به حق و حقوق قانونی خود کمک کند لذا از وکیلی کمک بخواهید که دراین زمینه اگاهی کامل داشته باشد.گروه حقوقی ندای حق متشکل از وکلای باسابقه دادگستری سالهاست به صورت تخصصی در زمینه مطالبات ازجمله چک و اسناد تجاری فعالیت دارد برای دریافت وقت مشاوره با همکاران ما در واتساپ در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *