دیه چیست؟ دیه مبلغی است که قانون گذار پیش بینی نموده و در مورد جنایات غیرعمدی وارده بر جسم و جان افراد یا درمواردی که جنایت عمدی بوده اما امکان قصاص نیست یا مصالحه شده باشد ،پرداخت می گردد.
ادامه مطلب