انتقال یا فروش مال غیر چیست ؟
طبق حق مالکیت هرکس اختیار اموال متعلق به خود را دارد و مجاز به انواع تصرفات قانونی در اموال خود میباشد.و این حق مالکیت مورد احترام قانونگذار ،دیگران را از دخالت دراموال فرد منع می کند.معامله و انتقال اموال متعلق به دیگری ،بدون اجازه او ،انتقال مال غیر یا فروش مال غیر است که با داشتن سوءنیت ،جرم می باشد .فروش مال غیر درواقع تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد و از جمله جرائم علیه اموال است.
ارکان جرم انتقال یا فروش مال غیر
گفتیم برای تحقق هرجرمی ،وجود سه عنصر لازم است و جرم فروش مال غیر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
*رکن مادی یعنی فرد بدون اذن و مجوز قانونی ،مال دیگری را بفروشد یعنی صرف انتقال مال غیر توسط مرتکب .
*رکن معنوی یعنی فرد از روی عمد و با سوءنیت اقدام به فروش مال غیر نموده باشد .

*رکن قانونی یعنی اثبات جرم در دادگاه وطبق اصل قانونی بودن،تعیین مجازات برای ان

مجازات انتقال یا فروش مال غیر چیست؟
جرم فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری است و برای فروش مال غیر ،قانون گذار برای مرتکب ، همان مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاءو کلاهبرداری را درنظر گرفته است که مجازات این جرم یک تا ۷ سال حبس ،پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال به صاحب ان ،و اگر شخص مرتکب از کارمندان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد .همچنین انتقال گیرنده (خریدار)که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بیان می کند که :
“کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب می شود و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.”
مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید
اگر مال فروخته شده یک میلیارد ریال و یا کمتر ازان باشد ،جرم قابل گذشت محسوب شده و مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹شش ماه تا سه ونیم سال است .
و اگر مال فروخته شده بیش از یک میلیارد ریال باشد جزء جرائم غیر قابل گذشت محسوب شده و مجازات ان حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است. در صورتی که مرتکب جرم کارمند دولتی باشد از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.
در صورتی که مال فروخته شده جزء اموال دولتی یا ملی باشد جرم قابل گذشت نیست و تفاوتی در میزان آن وجود ندارد زیرا انتقال مال غیر نه تنها به انسان آسیب می رساند، بلکه می تواند آرامش و نظم و امنیت جامعه را بر هم بزند.
مرجع شکایت ازجرم انتقال یا فروش مال غیر
در حوزه حقوقی ، راجع به اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع ملک ،صالح به رسیدگی است و در حوزه کیفری دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد .
مال موضوع جرم انتقال مال غیر
طبق تصریح ماده یک قانون راجع مجازات راجع به انتقال مال غیر،مال فروخته شده می تواند منقول باشد مثل خودرو می تواند غیرمنقول باشد مثل ملک و زمین وحتی می تواند علاوه بر عین مال ،منفعت ان باشد مثل اجاره دادن ملک دیگری به نام خود . و همه این اقدامات مشمول حکم انتقال مال غیر است .
انتقال یا فروش مال غیردر اموال مشاعی

جرم انتقال یا فروش مال غیر یکی از مصادیق جرم کلاهبرداری است .حال اگر یکی از شرکاء بدون اذن شریک،اقدام به انتقال مثلا ملکی به دیگری نماید ایا جرم فروش مال غیر صورت گرفته است ؟
پاسخ این است اگر سهم شریک افراز (جداشده )و مشخص باشد .شریک انتقال دهنده به اندازه سهم خود مال را انتقال داده است و حق انتقال سهم خود را دارد و مرتکب هیچ جرمی نشده است .و اما اگر بیش از سهم خود را به دیگری انتقال دهد ،در رویه قضایی برخی ان را مصداق انتقال و فروش مال غیر می دانند اما استدلال قوی تر این است که اگر مال مشاع بود و شریک انتقال دهنده ،بیش از سهم خود را به دیگری انتقال دهد به دلیل مالکیت شرکاء در جزء جزء مال ،جرم انتقال مال غیر صورت نگرفته است و صرفا راهکار حقوقی دارد .
نتیجتا رویه عملی دادگاه ها درخصوص دعوای فروش مال غیر در اموال مشاع واحد و یکسان نمیباشد.

مرور زمان درجرم فروش مال غیر
مرور زمان صرفا مختص جرائم تعزیری است و حدود الهی مشمول مرور زمان نیستند.مرور زمان در فروش مال غیر یعنی اینکه طی یک مهلت تعیین شده توسط قانوگذار،شاکی فرصت شکایت از مرتکب ،تعقیب او و اجرای حکم راداردواگر در مهلت مقرر ،نسبت به ان اقدام ننمایدفرصت شکایت و تعقیب و اجرای حکم را از دست خواهد داد .

مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازاتهای مصوب ۱۳۹۹ به ۶ ماه تا سه سال ونیم حبس تغییرپیدا کرده و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درخصوص درجه بندی مجازاتها،درجه ۵ محسوب می شود.لذا در جرم فروش مال غیر ،اگر ارزش مال کمتر از یک میلیارد ریال باشد جرم قابل گذشت بوده و باگذشت شاکی خصوصی پرونده متوقف می شود و طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مشمول مروز زمان یک ساله از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع شاکی از وقوع جرم می شود اما اگر ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال باشد،جرم فروش مال غیر؛ همچنان غیرقابل گذشت است و مجازات ان یک تا ۷ سال می باشد و لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نمی شود .


وکیل شکایت فروش مال غیر
از انجا در پرونده های کیفری مباحثی مثل پیگیری به موقع شکایت و مرور زمان ها وحضور در جلسات دادسرا ودادگاه وارائه راهکار مناسب جهت اخذ نتیجه مطلوب از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند مسیر پرونده را عوض کند.گروه حقوقی ندای حق متشکل از وکلای مجرب پایه یک دادگستری ،ضمن تسلط برفنون دفاع و موارد شکلی و ماهیتی ،از تضیع حقوق شما جلوگیری نموده و ازحقوق شما حمایت تخصصی می نماید. با ما و کارشناس مجموعه در در واتساپ در ارتباط باشید.