تنفیذ طلاق چیست؟
تنفیذ در معنای لغوی به معنای اجازه دادن و تایید نمودن می باشد .و تنفیذ طلاق یعنی تایید کردن طلاق .موضوع تنفیذ طلاق معمولا در مورد احکام صادره از دادگاههای خارجی مطرح می شود .یعنی زوجین درخارج کشور طلاق خارجی خود را به ثبت رسانده و حال میخواهند تایید رای خارجی را در دادگاههای ایران جهت ثبت و اجرای صیغه شرعی طلاق بگیرند .که البته تنفیذ طلاق شرایط خاصی دارد که در صورت عدم رعایت ان شرایط رای طلاق صادره در دادگاه خارجی مورد تایید قوانین ایران و متعاقبا دادگاه ایران نخواهد بود .و البته لازم به ذکر است رای طلاق خارجی صادره نیز باید به تایید کنسولگری ایران برسد و مهر شود تا بتوان به ان استناد نمود .
تنفیذ طلاق در چه شرایطی پذیرفته می شود ؟
قانون ایران برای تنفیذ طلاق دو شرط را مقرر نموده است.
اول اینکه دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق از طرف فرد را داشته باشد .
و دوم اینکه قانون کشور خارجی که رای طلاق را صادر نموده با قانون ایران مغایر نباشد
لذا در این دو حالت است که دادگاه ایران با بررسی کامل شرایط حکم به تنفیذ طلاق صادر می کند .
مراحل اقدام به تنفیذ رای طلاق خارجی چگونه است؟
فرد ایرانی می تواند پس از اخذ حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه خارجی (محل اقامت خود) با مدارک و مستندات به سفارت خانه یا دفتر کنسولگری ایران در کشور متبوع خود مراجعه کرده رای خود را تایید و مهر کرده و سپس برای درخواست تنفید طلاق طبق قوانین ایران به دادگاههای ایران ارائه نماید .لازم به ذکر است سابقا حکم طلاق صادره در خارج از کشور نیازی به تنفیذ دادگاههای ایران نداشت .اما بعد از تصویب قوانین جدید راجع به طلاق ،ثبت کلیه طلاق های صادره در خارج منوط به حکم دادگاه خانواده درایران شد که البته در حال حاضر در رویه عملی تنفیذ احکام خارجی صادره در دادگاههای خانواده با دشواری و حساسیت زیاد انجام میشود .نتیجتا اینکه حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی چنانچه توسط داگاههای ایران تنفیذ و تایید نشود به لحاظ قانونی هیچ اعتباری نخواهد داشت .
نکته:
تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاههای ایران تنفید نشود و طلاق ثبت نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشود محدودیت هایی برای زوجه وجود دارد از این نظر که زن همچنان در قید زوجیت همسرش باقی می ماند و اگر به ایران بازگردد شوهرش می تواند او را ممنوع الخروج کند تا رای او در دادگاههای ایران تنفیذ و ثبت نهایی شود و و همچنین چنانچه به تصور انجام طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج نماید مشمول عنوان چند همسری قرار گرفته که طبق قوانین ایران جرم است. در مقابل زن نیز چنانچه مهریه خود را نگرفته یا نبخشیده باشد می تواند ان را در ایران مطالبه کند